Artsliste for Ilene naturreservat med omliggende område pr. 2012

 

Definisjoner:

Meget sjelden 1-3 observasjoner

Sjelden 4-10 observasjoner

Uvanlig – mer enn 10 observasjoner, men ikke årlig

Tilfeldig – nesten årlig

Referanseområde:

Ettersom området har endret karakter med årene, er referanseområdet større enn selve naturreservatet. Referanseområdet avgrenses av riksveien nord for Gullkrona, fra Broen syd til Bueskytterbanen videre langs riksveien 303 mot Stokke til Hogsnesåsen, ut til Smørberg, over til Ramberg på Nøtterøysiden, inn til Maskinistskolen, vestre side av Slottsfjellet til Kjelleolla, og riksvei 308 ut til Sem kirke. Arter utenfor naturreservatet er kommentert i teksten.

 

Funn godkjent av NSKF eller LRSK er markert med (*).

 

Det er ikke gjort vurderinger av fuglenes opprinnelse, som for eksempel stripegås og snøgås.

 

Smålom

Status: Uvanlig – 11 funn

1962: 1 juv 10.7

1963: 1 ind. 19.10

1983: 1 ind. 2.5, 1 2-5.11

1984: 1 ind. 19.5

1988: 1 ind. 23.10

1990: 1 ind. 9-11.10

1992: 1 ind. 20-24.5

2005: 2 ind. 27.11, 1 ind. 3.12

2011: 1 ind. 21.10

 

Storlom

Status: Sjelden – 5 funn

1984: 1 ind. 8.12

1998: 1 ind. 26.9, 1 ind. 4.10, 1 ind. 9.10

2004: 1 ind. 26.5

 

Ubestemt islom/gulnebblom

Status: Meget sjelden – 1 funn

1985: 1 ind. 23.11

 

Toppdykker

Status: Årlig i lite antall fra vår til høst

Tidlig vår: 17.3.2012

Sein høst: 21.11.2011

Maksimum: 5 ind. (12.11.2011)

 

Gråstrupedykker

Status: Meget sjelden (1 funn)

1975: 1 ind. 2.8

 

Dvergdykker

Status: Uvanlig om høsten (13 funn). Meget sjelden om våren (2 funn). Ett vinterfunn.

1955: 1 ind. 1.1

1975: 1 ind. 24.4

1976: 1 ind. 13.11

1982: 1 ind. 26.10

1985: 3 ind. 14.10, 1 ind. 15.10

1986: 1 ind. 10.4

1990: 1 ind. 4.10

1993: 1 ind. 19.8-7.11

1995: 1 ind. 20.10

1998: 1 ind. 13.10

2004: 2 ind. 16-25.10, 1 ind. 29.10

2006: 1 ind. 22.10

2008: 2 ind. 1.11, 1 ind. 10-11.11

 

Svarthalsdykker

Status: Meget sjelden (1 funn)

2003: 2 2k+ 1.5*

 

Horndykker

Status: Sjelden (4 vårfunn, 6 høstfunn)

1982: 1 ind. 26.10

1991: 1 ind. 27.4, 1 ind. 25.5

1992: 1 ind. 15.5

1996: 1 ind. 15.4

2001: 1 ind. 16.+20.8, 1 ind. 10.+12.9, 2 ind. 12.9

2002: 1 ind. 17.10

2008: 2 ind. 20-23.7

2009: 2 ind. 15-22.8

 

Havhest

Status: Sjelden (5 funn)

1980: 1 ind. om høsten

1981: 1 ind. 6.6

1996: 1 ind. funnet død 9.10

2008: 1 ind. 4.9

2011: 1 ind. 28.8

 

Havsule

Status: Meget sjelden (2 funn)

1962: 1 ind fanget på isen ved Holmen 13.1

2011: 1 ind. 25.9

 

Storskarv

Status: Første funn 5.9.1974. Deretter ingen funn før 16.5.1983. Etter dette regelmessig og de senere årene i større antall. Vanlig i den isfrie delen av året.

Tidlig vår: 19.1.08

Sein høst: 13.12.09

Maksimum for våren: 220 (14.4.1989)

Maksimum for høsten: 150 (19.9.2002)

 

Krøllpelikan

Status: Meget sjelden (2 funn – muligens rømt)

1977: 1 ind. 20-26.6 og en rekke ganger frem til 15.9*

1978: 1 ind. 27.4 og 6.5*

 

 

Rørdrum

Status: Meget sjelden (2 funn)

1976: 1 ind. 24.4. Funnet død under høyspent linja på Vestre Ilene. Hadde trolig ligget siden vinteren.

1999: 1 ind. 7.12*

 

Dvergrørdrum

Status: Meget sjelden (1 funn)

1993: 1 2k+ hann*. Fanget inne på bedrift på Korten. Sluppet etter ringmerking i reservatet.

 

Silkehegre

Status: Meget sjelden (1 funn)

2003: 1 ind. 12.5*

 

Gråhegre

Status: Vanlig vår til høst. Tilfeldig om vinteren, særlig i isfrie vintre.

Maksimum for våren: 10 ind. (9.3.1989)

Maksimum for høsten: 89 ind. (21.10.90)

Maksimum for vinteren: 31 ind. (27.1.1983)

 

Stork

Status: Meget sjelden (1 funn)

1989: 1 ind. kretset over området 25.7*

 

Flamingo

Status: Meget sjelden (1 funn – P.r.chilensis)

1967: 1 ind. 30.3

 

Sangsvane

Status: Tilfeldig fra høst til våren i isfrie vintre. Meget sjelden sommergjest. Normalt større antall om våren enn om høsten.

Tidlig høst: 19.9.2008

Sein vår: 30.4.1985

Sommerfunn: 1992: 12 ind. 22.8 2001: 1 ind. 9-11.6 2006: 1 ind. 27.7

Maksimum for våren: 62 ind. (13.3.2007)

Maksimum for høsten: 12 ind. (13.11.1989)

 

Dvergsvane

Status: Meget sjelden (3 funn)

1976: 1-13 ind. 22.10 – 21.11

1982: 4 ind. 10.10

2005: 1 ind. 24-25.3

 

Knoppsvane

Status: Vanlig i den isfrie del av året. Sees i moderate til større antall.

Maksimum for våren: 107 ind. (7.6.1984)

Maksimum for høsten: 263 ind. (20.10.1990)

 

Kortnebbgås

Status: Årlig vår og høst i større antall.

Tidlig vår: 12.3.2012 Sein vår: 1.7.1986

Tidlig høst: 24.8.2011 Sein høst/vinter: 16.12.2001

Vinterfunn: 2 ind. 23.12.1991

Maksimum for våren: 4300 (11.4.2011)

Maksimum for høsten: 2100 (27.9.2011)

 

Sædgås

Status: Tilfeldig vår og høst. Fem vinterobservasjoner.

Tidlig vår: 12.3.2000 Sein vår: 11.6.2006

Tidlig høst: 17.8.1989 Sein høst: 27.11.1982

Vinterfunn: 1967: 3 ind. 3.12, 2 ind. 4.12 1975: 6 ind. 18.1 1991: 1 ind. 22-23.12 1992: 14 ind. 5.12 1999: 1 ind. 1-3.1

Maksimum for våren: 6 ind. (5.4.1984)

Maksimum for høsten: 40 ind. (18.9.2005)

Sædgås (A.f.rossicus) 1 ind. 11.5.2011*

 

Tundragås

Status: Uvanlig (20 funn) vår, høst og vintergjest i lite antall.

1967: 3 ind. 3-4.12

1990: 1 ind. 20.2, 1 ind. 25.9 – 5.10

1996: 1 ind. 21-22.9

1997: 1 ind. 10.6

2000: 5 ind. 7-18.10

2001: 1 2k+ 20.10

2002: 1 2k 24-26.5, 1 ind. 12.8, 1 ind. 17.9

2003: 2 ind. 10-25.5, 1 ind. 20.8 – 18.9

2004: 1 1k 26.9, 1 ind. 29.9, 1 ind. 3.10

2005: 1 1k 11.10

2006: 1 ind. 4.5, 1 ind. 2-8.6

Tundragås (A.a.flavirostris)

2000: 1 ind. 15.4*

2001: 1 ind. 28.10

2004: 1 ind. 31.8 – 1.9

2011: 1 ind. 11.12

 

Grågås

Status: Tidligere uvanlig gjest, men fra slutten av 80-tallet regulær i større antall i den isfrie delen av året. En av karakterfuglene i området.

Tidlig vår/vinter: 8.2.1990

Sein høst/vinter: 28.12.2011

Maksimum for våren: 500 ind. (18.5.2008)

Maksimum for høsten: 4000 ind. (24.9.2011)

Vinterfunn: vinteren 1974/1975 og vinteren 1991/1992

 

Snøgås

Status: Meget sjelden (2 funn)

1983: 2 ind. 16.4

2001:4 ind. 10.9

 

Stripegås

Status: Uvanlig (11 funn)

1985: 2 ind. 23.+26.6

2004: 1 ind. 26.9

2005: 2 ind. 22.5

2006: 2 ind. 20.5

2007: 6 ind. 20.5, 1 ind. 21-28.5, 1 ind. 26.8

2008: 2 ind. 9.6, 2 ind. 10-13.9

2010: 1 ind. 29-31.8, 1 ind. 17-21.9

 

Kanadagås

Status: Tilfeldig fra vår til høst. Ett vinterfunn. 

Tidlig vår: 12.3.2008 Sein høst: 26.12.1989

Maksimum for våren: 55 ind. (22.3.2003)

Maksimum for høsten: 50 ind. (17.9.1994)

Vinterfunn: 2008: 1 ind. 21.1

 

Hvitkinngås

Status: Tidligere uvanlig med 11 funn før 1990. Etter 1990 trolig årlig vår til høst i økende antall.

Tidlig vår: 31.3.2012 Sein høst: 12.11.1989

Maksimum for våren: 7 ind. (26.4.2007)

Maksimum for høsten: 152 ind. (25.8.2010)

 

Rødhalsgås

Status: Meget sjelden (1 funn)

1997: 3 ind. 30.11 på jordet nord for Store Gullkrona*

 

Ringgås

Status: Sjelden (4 funn)

1975: 1 meget lyst ind. 5.10

1995: 1 ind. 5.6

2000: 2 ind. 2-5.11

2005: 50 ind. 10.9

 

Rustand

Status: Meget sjelden (3 funn)

1973: 1 2k+ hann 28.5 – 3.6*

1991: 1 ind.(hunn eller 2k hann) 2.5

2011: 1 hunn 14.8 – 30.9

 

Gravand

Status: Hekker i området. Vanlig fra vår til høst med størst antall på våren og sommeren. Ett vinterfunn.

Tidlig vår: 3.2.1990 Sein høst/vinter: 27.12.1997

Maksimum for våren: 200 ind. (20.5.2007)

Maksimum for høsten: 60 ind. (21.9.1981)

Vinterfunn: 3 ind. 3.1.1998

 

Brunnakke

Status: Regelmessig om våren og tilfeldig om sommeren. Vanlig i større antall om høsten. Flere vinterfunn.

Tidlig vår: 7.3 1989 Sein høst: 5.12.1990

Maksimum for våren: 50 ind. (16.4.1972)

Maksimum for høsten: 300 ind. (1.10-5.11.1988+4.11.2005)

Vinterfunn: 65/66, 89/90, 97/98, 99/00 og 11/12

 

Stokkand

Status: Hekker i området. Vanlig i større antall i den isfrie delen av året.

Maksimum for våren: 800 ind. (3.4.2002)

Maksimum for høsten: 2000 ind. (16.10.1987)

 

Snadderand

Status: Uvanlig vårgjest (ca. 20 funn) og sjelden høstgjest (4 funn). To sommerfunn.

Tidlig vår: 22.3.1993 Sein vår: 9.6.1987

Tidlig høst: 23.8.1991 Sein høst: 27.10.00

Maksimum for våren: 6 ind. (4-5.5.2005)

Maksimum for høsten: Kun enkeltindivider.

Sommerfunn: 1969: 2 ind. 20.6 1990: 1 hann 26.6

 

Stjertand

Status: Årlig i lite antall vår og høst.

Tidlig vår: 16.3.2004 Sein vår: 9.6.1987

Tidlig høst: 3.8.1983 Sein høst: 26.11.1968

Maksimum for våren: 4 ind. (29+30.4.1969)

Maksimum for høsten: 21 ind. (24.8.1975+12.10.1991)

 

Skjeand

Status: Nesten årlig vår og høstgjest. Uvanlig sommergjest.

Tidlig vår: 19.4.1964 Sein høst: 28.10.1982

Maksimum for våren: 10 ind. (3.5.1986)

Maksimum for høsten: 11 ind. (16.10.1995)

 

Krikkand

Status: Vanlig i større antall vår og høst. Tilfedig sommer gjest. Tre vinterfunn.

Tidlig vår: 8.3.1990 Sein høst/vinter: 11.12.1994

Maksimum for våren: 450 ind. (20.4.1982)

Maksimum for høsten: 800 ind. (14.10.1987+22.9.2000)

Vinterobservasjoner: 2000: 3 ind. 9.1 2005: 1 ind. 10.1 2007: 24 ind. 1.1

 

Knekkand

Status: Nesten årlig vårgjest. Sjelden høstgjest (10 funn).

Tidlig vår: 4.4.1964 Sein vår: 18.6.1972

Tidlig høst: 8.8.1984 Sein høst: 14.10.1989

Maksimum for våren: 6 ind. (20.4.1975)

Maksimum for høsten: 3 ind. (16.8.1984+13-14.10.1989)

 

Mandarinand

Status: Meget sjelden (1 funn)

1993: 1 2k+ hann 10.10

 

Taffeland

Status: Tilfeldig vårgjest. Uvanlig høstgjest. Vinterobservasjoner en vinter.

Tidlig vår: 2.3.1992 Sein vår: 9.5.1964

Tidlig høst: 13.9.1990 Sein høst/vinter: 24.12.1985

Maksimum for våren: 6 ind. (13.4.1989+16.4.2006)

Maksimum for høsten: 5 ind. (24.10.1983)

Vinterobservasjoner: Vinteren 91/92.

 

Toppand

Status: Vanlig vår og høstgjest. Tilfeldig sommer og vintergjest.

Maksimum for høst/seinvinter: 110 ind. (2.12.2011)

Maksimum seinvinter/vår: 145 ind. (19+29.2.2008)

Maksimum for våren: 105 ind. (17.4.2009)

 

Bergand

Status: Tilfeldig vår og høstgjest. Tre vintre med funn. Ett sommerfunn.

Tidlig vår/vinter: 19.2.2008 Sein vår: 1.6.1979

Tidlig høst: 14.8.1971 Sein høst/vinter: 13.12.2006

Maksimum for våren: 6 ind. (10.5.1973)

Maksimum for høsten: 35 ind. (17.11.1963)

Vinterfunn: 84/85, 91/92 og 06/07

Sommerfunn: 1 ind. 29.7.1973

 

Ærfugl

Status: Tidligere meget sjelden. Kun 4 funn før 1983. Allerede mer enn 100 individer sommeren 1985. Nå vanlig i den isfrie delen av året, til dels i større antall.

Maksimum for våren: 150 ind. (2.5.2011)

Maksimum for sommeren: 700 ind. (3.7.2010)

Maksimum for høsten: 550 ind. (11-12.8.2010)

 

Havelle

Status: Uvanlig (16-18 funn)

1964: 1 hann 8.8

1966: 1 ind. 18.9

1969: 1 ind. 28.10

1971: 1 ind. 11.4

1975: 1 ind. 30.11 – 5.12

1982: 1 ind. 17.11

1983: 1 ind. 20.10 – 24.11

1984: 1 hunn 18.11

1988: 1 ind. 27.10

1989: 1 ind. 10.1

1990: 1 hann 14.4, 1 ind. 4.11

1991: 1 hunn 27.10

1999: 1 hunn 30.10

2007: 1 ind. 29.4

2008: 1 hunn 3-4.11, 2 ind. 8.11, 1 hunn 20.11, 1 hunn 4.12

 

Svartand

Status: Tilfeldig høstgjest. Meget sjelden vinter, vår og sommergjest.

Tidlig høst: 22.9.2011 Sein høst: 11.12.1999

Maksimum for høsten: 44 ind. (22.10.2005)

Vinterfunn: 3 ind. 15.1.2005 og 2 ind. 12.2.2005

Vårfunn: 1 ind. 26.4.1989

Sommerfunn: 1 hann 28.6+6.7+14.7.1991 og 7 ind. 24.6.2010

 

Sjøorre

Status: Uvanlig høstgjest. Sjelden vårgjest.

Tidlig høst: 9.8.2011 Sein høst: 11.12.1999

Maksimum høst: 20 ind. (13.8.1969)

Vårfunn: 1 ind. 14.5.1968, 2 ind. 22.4.1971, 4 ind. 1.6.1992 og 2 ind. 10.6.2008

 

Kvinand

Status: Vanlig i den isfrie delen av året. Ofte i større antall vår og høst

Maksimum for våren: 200 ind. (16.4.1972+22.4.1974)

Maksimum for høsten: 170 ind. (12.8.2011)

 

Lappfiskand

Status: Uvanlig vår og høst. Ett vinterfunn.

Tidlig vår: 12.3.1989 Sein vår: 1.5.1983

Tidlig høst: 29.9.2001+1992 Sein høst/vinter: 29.12.1983

Maksimum for våren: 7 ind. (8.4.2001)

Maksimum for høsten: 6 ind. (3-18.11.2001+3.12.2000)

Vinterfunn: 1 hunn 24.10.2004 til 21.1.2005

 

Hjelmfiskand

Status: Meget sjelden (2 funn)

2001: 1 hunn 29-30.9*

2002: 1 hunn 6.10

 

Siland

Status: Vanlig i lite antall fra vår til høst. Sjelden om vinteren. Hekker i nærheten av referanseområdet ettersom nyklekkede ungekull ofte sees på forsommeren.

Maksimum for våren: 30 ind. (20.5.1979)

Maksimum for høsten: 30 ind. (1.10.2010+9.8.2011)

 

Laksand

Status: Regelmessig fra seinsommer/høst til vår/forsommer. Større antall vår enn høst.

Tidlig høst/seinsommer: 27.7.1991 Sein vår/forsommer: 6.6.1990

Maksimum for høsten: 28 ind. (5.11.1988)

Maksimum for vinteren: 60 ind. (23.2.1965)

Maksimum for våren: 67 ind. (24.3.1983)

 

Svartglente

Status: Meget sjelden (1 funn)

1985: 1 ind. trakk over Frodåsen og mot vest over området 13.5*

 

Glente

Status: Sjelden (6 funn)

1984: 1 ind. 2.5*

1991: 1 ind. 11.5

2004: 1 ind. 28.4*

2005: 1 1k 21.8-24.9*

2009: 1 ind. 25.4*

2011: 1 ind. 10-11.7

 

Enghauk

Status: Meget sjelden (2 funn)

2000: 1 2k+ hunn 29.5

2002: 1 2k+ hann 24-25.5*

 

Myrhauk

Status: Tilfeldig vår og høst. Kun enkeltindivider. Funnet 26.10.1963 representerer første funn i Vestfold. Ett vinterfunn.

Vår: 28.3.1973 – 20.5.1996

Høst: 13.8.2008 – 20.11.2007

Vinterfunn: 1 2k+ hunn 7.2.1990 til 12.3.1990

 

Sivhauk

Status: Tidligere sjelden vårgjest og meget sjelden høstgjest. I dag tilfeldig vår og sommergjest samt regelmessig høstgjest.

Tidlig vår: 9.4.2010 Sein høst: 4.10.2005

Maksimum for våren: 2 ind. (27.4.2011)

Maksimum for høsten: 4 ind. (23.8+28.8+3.9.2005)

 

Spurvehauk

Status: Regelmessig hele året.

Maksimum for våren: 12 ind. (11.4.2009)

Maksimum for høsten: 16 ind. (21.9.2008)

 

Hønsehauk

Status: Regelmessig fra høst til vår. Tilfeldig om sommeren.

Maksimum for våren: 4 ind. (1.4.2006)

Maksimum for høsten: 4 ind. (2.10.2003+11.9.2005)

 

Vepsevåk

Status: Hekkeforsøk i Gullkrona i 1974. Tilfeldig vår og sommer. Regelmessig om høsten.

Tidlig: 21.4.1990 Sein: 26.9.1985

Maksimum for våren: 3 ind. (26.5.2004)

Maksimum for høsten: 42 ind. (26.8.2006)

 

Musvåk

Status: Har hekket i Gullkrona. Vanlig vår og høst. Tilfeldig om sommeren. Uvanlig om vinteren med vinterfunn i snitt hver tredje vinter siden 1990.

Maksimum for våren: 30 ind. (3.4.2004)

Maksimum for høsten: 79 ind. (14.10.2001)

 

Fjellvåk

Status: Regelmessig vår og høst. Meget sjelden vintergjest.

Tidlig vår: 17.3.1990 Sein vår: 19.5.2010

Tidlig høst: 23.8.1994 Sein høst: 23.11.1986

Maksimum for våren: 8 ind. (1.5.2006)

Maksimum for høsten: 32 ind. (23.10.1988)

Vinterfunn: vinteren 98/99 og 99/00

 

Havørn

Status: Sjelden (9 funn)

2001: 1 ind. 1.5, 1 2k 30.9

2005: 1 2k 19.5, 1 1k 2.10

2006: 1 ind. 20.5, 1 ind. 17.11 og 1 ad. 19.12

2007: 1 ad. 2.3

2010: 1 1k 19.11

 

Kongeørn

Status: Uvanlig (19 funn av 22 individer)

1979: 1 1k 5.11

1986: 1 ind. 22.1

1987: 1 1k 29.3

1990: 1 1k 17.10

1993: 1 ind. 20.11

1999: 1 1k 30.9

2000: 1 1k 27.10

2001: 1 2k 28.10

2003: 2 2k 6.4

2004: 1 3k+ 8.4, 1 1k 9.10, 1 3k+ 9.11

2005: 1 ind. 2.10

2006: 2 ind. 4.4

2008: 1 ind. 2.3, 1 2k 19.8, 1 3k+ 24.8, 1 1k 5.9, 2 ind. 4.10

 

Storskrikørn

Status: Meget sjelden (1 funn)

2011: 5.6 på trekk mot nord over Gullkrona. Fotografert.

 

Slangeørn

Status: Meget sjelden (1 funn)

2004: 1 ind. 4.5*

 

Fiskeørn

Status: Regelmessig fra vår til høst i lite antall.

Tidlig: 2.4.1998 Sein: 23.9.1984

Maksimum for våren: 4 ind. (19.4.1999)

Maksimum for høsten: 5 ind. (28.8.2005)

 

Aftenfalk

Status: Meget sjelden (4 funn)

2000: 1 2k+ hunn 3.5

2001: 1 3k+ hann 15.5* (Slottsfjellet)

2006: 1 2k hann 24.5* (Sem kirke)

2008: 1 1k 24.8

 

Tårnfalk

Status: Har gjort hekkeforsøk i området. Årlig fra vår til høst. Flere vinterfunn.

Tidlig: 14.3.1989 Sein: 21.12.2004

Maksimum for våren: 2 ind. en rekke ganger

Maksimum for høsten: 5 ind. 21.7.1990

Vinterobservasjoner: 74/75, 75/76, 84/85, 89/90, 91/92, 94/95, 97/98, 99/00, 06/07, 08/09

 

Dvergfalk

Status: Årlig vår og høst i lite antall.

Tidlig vår: 8.3.1990 Sein vår: 23.5.1983

Tidlig høst/sommer: 18.7.2011 Sein høst: 4.11.1968

Maksimum for våren: 4 ind. (18.4.1985)

Maksimum for høsten: 4 ind. (23.9.1984)

 

Lerkefalk

Status: Tilfeldig vår og høst. Uvanlig sommer.

Tidlig: 29.4.2004 Sein: 19.9.2004+2011

Maksimum vår: 2 ind. (30.4.2000+3.6.2003+1.5.2009)

Maksimum høst: 2 ind. (19.9.2004+3.9.2009)

 

Vandrefalk

Status: Regulær vår og høstgjest. Tilfeldig sommergjest. En rekke vinterfunn.

Tidlig: 3.3.1990 Sein: 3.12.1990

Maksimum for våren: 2 ind. en rekke ganger

Maksimum for høsten: 3 ind. en rekke ganger

Vinterobservasjoner: 91/92, 97/98, 98/99, 99/00, 00/01, 06/07, 07/08, 11/12

 

Jaktfalk

Status: Uvanlig høstgjest (15 funn). Sjelden vår og meget sjelden vinter.

Tidlig høst: 16.8.1984 Sein høst: 15.11.1981

Maksimum høst: 2 ind. (7.9.1986)

Vårfunn: 1970: 1 ind. 6.4 1986: 1 hunn 27.4 1988: 1 ind. 2.4 1991: 1 ind. 1.3

Vinterfunn: 1991: 1 ind. 3.2 2000: 1 ind. 17-27.1 2012: 1 2k 25.2

 

Lirype

Status: Meget sjelden (3 funn)

1909: 1 ind. skutt 18.3

1958: 1 ind. 10.3

1974: 1 ind. 25.12

 

Storfugl

Status: I dag meget sjelden. Observert et fåtall ganger ved reservatsgrensa på Smørberg på 50-tallet.

1958: 1 ind. 10.3

 

Orrfugl

Status: I dag meget sjelden. Observert en rekke ganger nord for Smørberg mot reservatet på 50-tallet.

1958: 1 ind. 10.3

 

Jerpe

Status: Meget sjelden (1 funn)

1990: 1 ind. i Gullkrona 13.4 og trolig samme individ ved tømmerlageret 14.4.

 

Rapphøne

Status: Meget sjelden (1 funn)

1993: 1 hann 17.4 (ikke ringmerket)

 

Fasan

Status: Tilfeldig til alle årstider.

Maksimum: 5 ind. (30.12.2005)

 

Vaktel

Status: Uvanlig (12 funn)

1986: 1 ind. 29-31.5, 2 ind. 1.6 og 3 ind. 2.6

1989: 1 ind. 3.9

1993: 1 ind. 1.6, 1 ind. 10.8

2000: 1 ind. 21-25.9

2002: 1 ind.24.5

2003: 1 ind. 1-2.6

2011: 1 ind. 19.5, 1 ind. 6.6, 1 ind. 1.7, 1 ind. 8.7

 

Åkerrikse

Status: Hekket før 1900. En rekke skutte fugler fra denne tiden finnes i skinnsamlingene ved Zoologisk Museum I Oslo. Har trolig hekket etter dette også.

1986: 1 ind. 24.5 – 9.6, 2 ind. 10+25.6, 1 ind. 13-14.8 (trolig 1k-hekking?)

1995: 1 ind. 17-30.7

1998: 1 ind. 17.5 – 11.8

1999: 1 ind. 22.5 – 22.6

2006: 1 ind. 17.6

 

Myrrikse

Status: Sjelden (6 funn)

1951: 1 ind. 15.6

1954: 1 ind. 23.5

1980: 1 ind. 4.7

1992: 1 ind. 22.8

1999: 1 ind. 6-25.9

2002: 1 ind. 2.8

 

 

Vannrikse

Status: Uvanlig (20 funn)

1954: 1 ind. 23.5

1959: 1 ind. 26.5

1960: 1 ind. 1.9

1965: 1 ind. 3.6

1968: 1 ind. 6-13.6, 1 ind. 4.8, 1 ind. 22.9

1977: 1 ind. 17.5

1984: 1 ind. 28.9

1990: 1 ind. 17.11

1993: 1 ind. 10+22.10

1995: 1 ind. 17.9

1999: 1 ind. 1-31.1, 1 ind. 25.9

2000: 1 ind. 22.10, 1 ind. 5.11

2001: 1 ind. 6+20+28.10, 1 ind. 3.11

2002: 1 ind. 2.10

2005: 1 ind. 11.12

2006: 1 ind. 7.1, 1 ind. 19.12

 

Sivhøne

Status: Hekket trolig I 1961 og 1964. Etter det sjelden (8 funn).

1954: 1 ind. 23.5, 1 ind. 2.9

1960: 1 ind. 28.8 – 1.9

1961: 3 ind. 20.8

1968: 1 ind. 20.9

1975: 1-3 ind. 1.5, 1-3 ind. 27. – 7.9

1990: 1 ind. 27.6, 2 ind. 6.7, 1 ind. 7 - 10.7

2000: 2 ind. 6-10.7

2000: 1 ind. 17.4

2003: 1 1k 3.12

2005: 1 ind. 5.8

 

Sothøne

Status: Uvanlig host og vintergjest. Sjelden vårgjest (8 funn).

Tidlig vår: 16.3.1992 Sein vår: 19.5.1993

Tidlig høst: 23.8.2005 Sein vinter: 2.1.1984

Maksimum for våren: 2 ind. (flere ganger)

Maksimum for høsten: 5 ind. (2.1.1984)

 

Trane

Status: Tilfeldig vårgjest. Sjelden høstgjest (8 funn).

Tidlig vår: 27.3.2005 Sein vår: 9.6.1982

Tidlig høst: 23.7.2008 Sein høst: 26.10.1989

Maksimun for våren: 9 ind. (9.4.2006)

Maksimum for høsten: 3 ind. (15.9.1992)

 

Tjeld

Status: Hekker i området. Vanlig i området fra vår til høst med størst antall om våren.

Tidlig: 28.2.1990 Sein: 23.10.1982

Maksimum for våren: 80 ind. (18.5.1989)

Maksimum for høsten: 45 ind. (19.7.2011)

 

Avosett

Status: Meget sjelden (2 funn)

1968: 1 ind. 1.9*

1980: 1 ind. 28.9*

 

Sandlo

Status: Har hekket i området. Vanlig i moderate til større antall fra vår til høst.

Tidlig: 24.2.1990 Sein: 15.11.1993

Maksimum for våren: 87 ind. (19.5.1973)

Maksimum for høsten: 55 ind. (5.8.1963)

 

Dverglo

Status: Har hekket i området. Tilfeldig i lite antall fra vår til høst.

Tidlig: 7.4.2006 Sein: 13.9.1985

Maksimum for våren: 11 ind. (4.6.2003)

Maksimum for høsten: 5 ind. (28.5.2005)

 

Boltit

Status: Sjelden (9 funn)

1978: 1 ind. 30.8

1982: 1 ind. 25.9

1984: 2 ind. 8.10

1986: 1 ind. 12.5

1992: 1 2k+ hunn 8-12.5

1995: 4 ind. 13.5

2006: 22 ind. 19.5

2008: 4 ind. 24.10

2009: 2 ind. 11.5

 

Heilo

Status: Regulær i moderate til store antall vår og host. Uvanlig sommergjest.

Tidlig: 30.3.1983 Sein: 13.11.1984

Maksimum for våren: 700 ind. (4.5.2003)

Maksimum for høsten: 200 ind. (2.9.1951)

 

Tundralo

Status: Vanlig i moderate antall om høsten. Sjelden vårgjest (9 funn).

Tidlig høst: 10.7.2011 Sein høst: 25.10.1985

Vårfunn: 1963: 1 ind. 15.5 1980: 1 ind. 21.5 1983: 1 ind. 12-13.5 1987: 9 ind. 28.5 1990: 3 ind. 4-5.6 1995: 1 ind. 7.6 1998: 1 ind. I vinterdrakt 12-14.6 2003: 1 ind. 24.5 2005: 1 ind. 26.5

 

Vipe

Status: Hekker. Vanlig i større antall vår og høst, med noe færre om sommeren. På grunn av artens sterke tilbakegang er tallene redusert de siste tiårene, særlig om høsten. Ett vinterfunn.

Tidlig: 10.2.1990 Sein: 14.12.2003

Maksimum for våren: 500 ind. (8.4.1983+29.3 og 2.4.2000)

Maksimum for høsten: 4000 ind. (18.10.1987)

Vinterfunn: 3 ind. 13.1.2005

 

Steinvender

Status: Uvanlig vår (11 funn) og sjelden høst (10 funn).

Tidlig vår: 26.4.2004 Sein vår: 4.6.1999

Tidlig høst: 2.8.1958+1963 Sein høst: 24.9.1989

Maksimum for våren: 3 ind. (13.5.1964)

Maksimum for høsten: 3 ind. (22.8.1990)

 

Sandløper

Status: Sjelden (7 funn)

1971: 1 ind. 25.7

1983: 1 ind. 26.7

1984: 1 ind. 6.8

1985: 4 ind. 7.9

2001: 7 ind. 19.5

2005: 4 ind. 20-21.5

2007: 3 ind. 6.9

 

Polarsnipe

Status: Tilfeldig høstgjest. Uvanlig vårgjest.

Tidlig vår: 12.4.1970 Sein vår: 5.6.1967

Tidlig høst: 9.7.2007 Sein høst: 1.11.1986

Maksimum vår: 3 ind. (4.5.1983)

Maksimum høst: 40 ind. (3.9.1973+23.7.1975)

 

Tundrasnipe

Status: Regelmessig høstgjest i lite antall. Sjelden vårgjest (4 funn).

Tidlig høst: 11.7.2011 Sein høst: 7.10.1967

Maksimum høst: 20 ind. (9.9.1985)

Vårfunn: 1971: 1 ind. 31.5 1995: 1 ind. 25.5 2005: 2 ind. 14.6 2006: 1 ind. 17.5

 

Myrsnipe

Status: Hekket 1974 og 1975 med par av underarten Calidris alpine schinzii. Tilfeldig vår og sommergjest. Vanlig høstgjest. I likhet med polarsnipe og tundrasnipe kan det se ut som antallet individer har sunket de senere årene.

Tidlig: 10.3.1983 Sein: 20.11.1969

Maksimum vår: 50 ind. (23.5.1973)

Maksimum høst: 450 ind. (17.9.1973)

 

Fjellmyrløper

Status: Uvanlig (11 funn).

1963: 1 ind. 5.8

1965: 1 ind. 31.5

1969: 2 ind. 15-28.8

1984: 2 ind. 26-27.5

1988: 5 ind. 22.5

1992: 1 1k 23-27.8

1998: 1 1k 28.8

2001: 1 ind. 22.8

2005: 1 ind. 21-25.5, 2 ind. 4-5.6

2006: 1 1k 19-24.8

 

Fjæreplytt

Status: Meget sjelden(3 funn)

1972: 1 ind. 14.8

1998: 2 ind. 9.5

2011: 3 ind. 22.11

 

Dvergsnipe

Status: Regelmessig seinsommer til høst. Sjelden om våren. I likhet med de andre Calidris-artene ser også denne ut til å ha minsket i antall de senere årene.

Tidlig sommer/høst: 4.7.1971 Sein høst: 11.10.1982

Maksimum høst: 37 ind. (9.9.1990)

Vårfunn: 1964: 4 ind. 17.5 1970: 1 ind. 17.6 1978: 1 ind. 23.4 1990: 1 ind. 20.5 2003: 1 ind. 22.5

 

Temmincksnipe

Status: Regelmessig vår og sensommer/høst i lite antall.

Tidlig vår: 8.5.1968 Sein vår: 1.6.1964

Tidlig sommer/høst: 28.6.1990 Sein høst: 27.9.1981

Maksimum vår: 45 ind. (23.5.1988)

Maksimum høst: 6 ind. (30.8.1952)

 

Alaskasnipe

Status: Meget sjelden (1 funn)

1981: 1 ind. 20.8*

 

Brushane

Status: Hekket i 1966, hvilket var første hekkefunn i Vestfold. Før og etter spill og mulig hekking. Regelmessig vår og høst i lite antall om våren og moderate til større antall om høsten. Har tydeligvis også gått tilbake i antall. Tilfeldig om sommeren.

Tidlig: 19.3.1990 Sein: 19.10.1969

Maksimum vår: 35 ind. (10.5.1969)

Maksimum høst: 700 ind. (7.9.1986)

 

Storspove

Status: Har hekket en rekke år tidligere. Vanlig til tilfeldig fra vår til høst, med større antall om våren.

Tidlig: 19.3.1990 Sein: 15.12.2000

Maksimum vår: 1090 ind. (22.4.1999)

Maksimum høst: 60 ind. (16.8.1969)

 

Småspove

Status: Tilfeldig vår og høst. Uvanlig om sommeren.

Tidlig: 14.4.2009 Sein: 1.10.1962

Maksimum vår: 90 ind. (14.5.1999)

Maksimum høst: 10 ind. (2.9.2009)

 

Svarthalespove

Status: Tilfeldig vår og høst. Sjelden om sommeren.

Tidlig: 3.4.1990 Sein: 24.10.2000

Maksimum vår: 2 ind. (en rekke ganger)

Maksimum høst: 6 ind. (7-9.8.1991+15-19.9.2004)

 

Lappspove

Status: Tilfeldig vår og regulær høstgjest.

Tidlig vår: 29.3.1991 Sein vår: 25.5.1995

Tidlig høst: 8.7.1990 Sein høst: 22.10.1966

Maksimum vår: 23 ind. (17.4.1983)

Maksimum høst: 36 ind. (20.8.1990)

 

Rødstilk

Status: Hekker i området. Vanlig fra vår til høst.

Tidlig: 7.3.1990 Sein: 28.11.2006

Maksimum vår/tidlig sommer: 53 ind. (27.6.82)

Maksimum høst: 40 ind. (14.8.2011)

 

Sotsnipe

Status: Tilfeldig vår. Regulær sommer og høst.

Tidlig: 26.4.1969 Sein: 28.11.2006

Maksimum vår: 35 ind. (14.6.14.6.2005)

Maksimum høst: 21 ind. (28.8.1986)

 

Gluttsnipe

Status: Vanlig vår og høst. Tilfeldig om sommeren.

Tidlig: 17.4.2004 Sein: 8.11.1962

Maksimum vår: 95 ind. (1.5.2008)

Maksimum høst: 100 ind. (16.8.1986)

 

Grønnstilk

Status: Regulær vår, tilfeldig sommer og vanlig høst.

Tidlig: 7.4.1982 Sein: 5.10.2010

Maksimum vår: 25 ind. (10.5.1966)

Maksimum høst: 100 ind. (5.8.1984)

 

Skogsnipe

Status: Regelmessig vår og høstgjest. Tilfeldig sommergjest.

Tidlig: 28.3.2005 Sein: 23.10.1966

Maksimum vår: 19 ind. (12.4.2009)

Maksimum høst: 15 ind. (4.8.1969+28.7.1971)

 

Gulbeinsnipe

Status: Meget sjelden (1 funn)

1969: 1 ind. 26+29.4*

 

Strandsnipe

Status: Hekker i området. Vanlig fra vår til høst.

Tidlig: 14.3.1963 Sein: 4.10.1974

Maksimum vår: 32 ind. (8.5.1966)

Maksimum høst: 60 ind. (6.8.1984+21.8.1985)

 

Damsnipe

Status: Meget sjelden

1997: 1 ind. 8.6*

 

Rugde

Status: Sees tilfeldig fra vår til høst i området med totalt rundt 25 observasjoner.

Tidlig: 24.3.2005 Sein: 1.11.1964

Maksimum: 2 ind. (en rekke gnager)

 

Dobbeltbekkasin

Status: Tilfeldig vår (mer enn 10 funn på 80-tallet) og høst (mer enn 20 funn på 80-tallet).

Tidlig vår: 24.4.2006 Sein vår: 24.5.1986

Tidlig høst: 31.7.1985 Sein høst: 19.10.1974

Maksimum vår: kun enkeltindivider

Maksimum høst: 3 ind. (28.8.2010)

 

Enkeltbekkasin

Status: Tidligere vanlig hekkefugl. Vanlig fra vår til høst.

Tidlig: 12.3.1989 Sein: 24.11.2011

Maksimum vår: 35 ind. (30.4.1975)

Maksimum høst: 115 ind. (20.9.1963)

 

Kvartbekkasin

Status: Trolig regelmessig høstgjest og tilfeldig vårgjest (omtrent 15 funn).

Tidlig vår: 7.3.1989 Sein vår: 10.5.1965

Tidlig høst: 7.9.1986 Sein høst: 29.11.1964

Maksimum vår: kun enkeltindivider

Maksimum høst: 3 ind. (1.10.1970+21.9.1985)

 

Svømmesnipe

Status: Sjelden (7 funn).

1971: 1 hann 15.6

1985: 1 ind. 22.5

1986: 1 hann 1.6, 1 hunn 13,6

1990: 1 1k 15-17.8

1993: 1 hunn 19.6

1995: 1 ind. 10.6

 

Tyvjo

Status: Meget sjelden (3 funn)

1967: 1 ind. 18.5

1983: 1 ind. 19.6

2001: 1 ind. 26.8

 

Dvergmåke

Status: Uvanlig (17 funn)

1972: 1 ind. 6-7.6

1973: 1 1k 3.6

1984: 1 1k 14.9

1985: 1 1k 30.8-4.9

1989: 1 ind. 4.10

1990: 1 ad 18-25.4, 1 1k 13.8, 1 ad 27.12

1996: 1 2k 30.6, 1 ad 24.7

1998: 1 ind. 23.6

1999: 1 2k 16.5

2000: 1 1k 4.11

2002: 1 2k 19+25.5

2004: 1 1k 5.8

2007: 1 1k 16.9

2008: 1 ad 8.5

 

Hettemåke

Status: Hekket i 1986. Vanlig fra vår til høst i større antall. Tilfeldig om vinteren.

Maksimum for våren: 1200 ind. (8.6.1983)

Maksimum for høsten: 600 ind. (8.10.1986)

 

Fiskemåke

Status: Gjorde hekkeforsøk flere ganger på 80-tallet. Vanlig fra vår til høst i større antall. Uvanlig om vinteren.

Maksimum for våren: 2000 ind. (30.4.2003)

Maksimum for høsten: 200 ind. (27.9.1984)

 

Krykkje

Status: Sjelden (7+ funn)

1983: 1 ind. 28.1, 2 ind. 29.1, 10 ind. 4.2

1989: 1 1k 13.8

1990: 1 2k 3.4, 1 ind. 6.4

2000: 2 ind. 4.11, 1 ind. 5.11

2005: 1 1k 15.8, 1 1k 17.8

2011: 40 ind. 16.12

 

Gråmåke

Status: Vanlig i store antall hele året.

Maksimum vår: 2000 ind. (29.2.1992)

Maksimum høst: 2600 ind. (25.11.1986)

 

Polarmåke

Status: Sjelden (6 funn)

1990: 1 2k 21-24.2, 1 3k 26.3

1998: 1 ad 16.5

2000: 1 2k 28.2

2001: 1 ad 18.11-2.12

2004: 1 3k 26.6-6.7

 

Grønlandsmåke

Status: Meget sjelden (3 funn)

1973: 1 3k+ 20-21.9

1996: 1 3k 23.4

2001: 1 ind. 24.11

 

Svartbak

Status: Vanlig hele året i lite til moderat antall.

Maksimum vår: 70 ind. (11.4.1984)

Maksimum høst: 100 ind. (18+25.11.1984)

 

Sildemåke

Status: Vanlig i moderate antall om våren og lite antall sommer og høst.

Tidlig: 20.3.1983 Sein: 19.12.2000

Maksimum for våren: 150 ind. (15.6.1983)

Maksimum for høsten: 50 ind. (15.8.2009)

 

Splitterne

Status: Sjelden (7 funn)

1973: 2 ind. 29.5, 4 ind. 28.7

1992: 2 ad 2-8.9

1997: 1 ind. 8.6

2004: 1 ind. 5.5

2008: 1 ind. 18.5

2011: 1 1ind. 21.7

 

Makrellterne

Status: Har hekket enkelte år. Vanlig fra vår til høst.

Tidlig: 22.4.1983 Sein: 5.10.1975

Maksimum vår: 200 ind. (3.6.1973)

Maksimum høst: 50 ind. (6.8.1984)

 

Rødnebbterne

Status: Uvanlig (14 funn)

1985: 1 ind. 6.6, 3 ind. 28.7, 1 ind. 30-31.7, 1 ind 2.8

1990: 1 ind. 10.6

1991: 1 ind. 18.7

1992: 1 ind. 27.7

1993: 1 ind. 15.7

2007: 1 ind. 9.9. 1 ind. 23.9, 1 ind. 29.9

2009: 2 1k 10.10

2010: 2 ind. 4.5, 1 ind. 11.5

2011: 1 ind. 24.8

 

Dvergterne

Status: Uvanlig (12+ funn)

1971: 2 ind. 6-19.7*, 1 ind. 27.7

1972: 1 ind. 17-18.6*, 1 ind. 3.7, 1 ind. 5.7, 1 ind 24+27.7, 1 ind. 1-4.8

1973: 1 ind. 28.5-11.6*, 1 ind. 10.7

1975: 2 ind. 13-29.7*

1977: 1 ind. 10.8*

1984: 2 ind. 12.7*

1989: 1 ind. 23.6*

1990: 1 ind. 25.7

1994: 1 ind. 23.5

 

Rovterne

Status: Uvanlig (23 funn)

1971: 1 ind. 7.8*

1972: 1 ind. 12-17.6*

1981: 1 ind. 9.7, 2 ind. 28.7

1982: 2 ind. 15-16.5*, 1 ind. 12-13.6*

1983: 1 ind. 8-10.8* (ringmerket høyre bein)

1984: 1 ind. 29.6*

1985: 1 ind. 15.6, 1 ind. 9.8*

1988: 1 ind. 25.6, 1 ind. 28.8

1989: 1 ind. 18.6

1990: 1 ind. 3-5.5*, 1 ind. 2.8*

1991: 1 ind. 9.5*, 1 ind. 8.7*, 1 ind. 13-14.7*

1997: 1 ind. 23.7

2001: 2 ind. 1.7

2004: 1 ind. 10-11.7*

2006: 1 ind. 26-29.7*

2008: 1 ad 27.7*

2009: 1 ad 30.6*

 

Svartterne

Status: Sjelden (5 funn)

1963: 1 ind. 29.9

1966: 1 ind. 5.9

1972: 1 ind. 24-29.8

1977: 1 ind. 24-29.8

2003: 1 ind. 25.5

 

Lomvi

Status: Regelmessig fra sensommer til vinter. Ett sommerfunn og funn en vår (1990).

Tidlig høst: 9.8.1985 Sein vinter: 29.1.1983

Maksimum høst/vinter: 11 ind. (17.10+15-18.111985+24.10.1990)

Sommerfunn: 1 ind. 1.7.1983

Vårfunn: 4.3 – 29.4.1990 med maksimum 12 ind. 13.4.

 

Alke

Status: Uvanlig (16+ funn)

1987: 1 ind. 13.10

1988: 1 ind. 8.9, 2 ind. 25.9, 1 ind. 2.10

1989: 1 ind. 30.8

1990: 1 ind. 27.10, 1 ind. 25.11

1997: 1 ind. 20.9, 1 ind. 23.10

2005: 1 ind. 30.9, 2 ind. 5.10, 1 ind. 8.10, 1 ind. 14.10

2007: 2 ind. 15+20.10

2008: 1 ind. 9.8

2009: 1 ind. 19.9, 1 ind. 26.9

 

Lunde

Status: Meget sjelden (2 funn)

1965: 1 funn (Ulf Michaelsen-udatert)

1968: 1 funn våren – oppholdt seg mellom Munkerekka og Ramberg

 

Alkekonge

Status: Uvanlig (11 funn)

1987: 1 ind. 2.10

1990: 3 ind. 10.2, 1 ind. 20.10, 1 ind. 3-17.11

1991: 1 ind. 3-6.1, 1 ind. 1.12 (funnet død)

1995: 1 ind. 20.10

1996: 1 ind. 15.11

1997: 1 ind. 26.10

2006: 1 ind. 29.10

2011: 1 ind. 12.11

 

“Bydue”

Status: Vanlig hele året.

Maksimum: 200 ind. (16.5.1974)

 

Ringdue

Status: Hekker vanlig. Vanlig fra vår til høst. Tilfeldig om vinteren.

Maksimum vår: 3500 ind. (7.4.1979)

Maksimum høst: 1000 ind. (1.10.1982)

 

Skogdue

Status: Hekker i Gullkrona. Regelmessig fra vår til høst.

Tidlig: 25.2.1990 Sein: 1.12.1968

Maksimum vår: 20 ind. (20.4.1987)

Maksimum høst: 60 ind. (7.9.1986)

 

Tyrkerdue

Status: Tidligere tilfeldig hele året. Nå uvanlig til sjelden.

Maksimum: 10 in. (7.11.1968)

 

Turteldue

Status: Sjelden (9 funn)

1984: 1 1k 2+4.9

1985: 1 ind. 1.6, 1 ind. 23.6, 1 1k 19-20.10

1989: 1 ind. 5.10

1991: 1 ind. 30.7

2000: 1 ind. 7.8

2007: 1 ind. 6-13.7, 1 ind. 18.9

 

Gjøk

Status: Reir med “gjøkunge” funnet på 60-tallet. Tilfeldig fra vår til høst.

Tidlig: 7.5.1983 Sein: 12.9.1964

Maksimum: 2 ind. (flere ganger)

 

Jordugle

Status: Tilfeldig vår og høstgjest. Uvanlig sommer og høst.

Maksimum vår: 4 ind. (21.4.1975+25.4.1990)

Maksimum vinter: 2 ind. (6.1.1990)

Maksimum sommer/høst: kun enkeltindivider

 

Hornugle

Status: Hekker i området. Tilfeldig hele året.

Maksimum: 2 ad + 3 pull (1.7.1985)

 

Haukugle

Status: Sjelden (4 funn)

1976: 1 ind. 11.2

1983: 1 ind. 18.11

1999: 1 ind. 15-16.10

2000: 1 ind. 15.3-2.4

 

Kattugle

Status: Hekker i Gullkrona. Tilfeldig i område til alle årstider.

Maksimum: 2 ad + pull (sommeren 1977)

 

Spurveugle

Status: Meget sjelden (2 funn)

1974: 2 ind. 26.12

1975: 1 ind. 25.1

 

Perleugle

Status: Meget sjelden (1 funn)

1965/1966: 1 ind. funnet død under høyspentledningene på Vestre Ilene 1965 eller 1966

 

Nattravn

Status: Meget sjelden (1 funn)

1880: 1 ind. skutt 7.9 (Zool Mus samlinger)

 

Tårnseiler

Status: Vanlig fra vår til høst i lite til moderat antall om våren og større antall om høsten.

Tidlig: 12.5.1962+1986 Sein: 28.10.2010

Maksimum vår: 300 ind. (18.6.1986)

Maksimum høst: 2500 ind. (21.8.1985)

 

Isfugl

Status: Uvanlig (26 funn)

1966: 1 ind. 27.11

1974: 1 ind. 14.12

1977: 1 ind. 26-27.11

1983: 1 ind. 11.12

1984: 1 ind. funnet død 21.8, 1 ad+1 1k ringmerket 2.9, 1 ad ringmerket 9.9, 1 ind 28.9, 1 ind. 16.10, 1 ind. 28.12

1985: 1 ind. 6.1, 1 ind. 27.8, 1 ind. 5.12

1986: 1 ind. 29.1

1988: 1 ind. 24.4 Vestre Ilene

1989: 1 ind. 18.3

1990: 1 ind. 4-18.8

1993: 1 ind. 23.8, 1 ind. 15-22.10

1999: 1 ind. 8.9

2001: 1 ind. 21.10

2002: 1 ind. 3.4

2003: 1 ind. 13-30.5, 2 ind. 20.9

2004: 1 ind. 11.9-30.10

2006: 1 ind. 5.11

2008: 1 ind. 17.10

 

Hærfugl

Status: Meget sjelden (1 funn)

1987: 1 ind. Holmen 7.5

 

Vendehals

Status. Har hekket i Gullkrona, men sees også tilfeldig i reservatet fra vår til høst.

Tidlig: 21.4.1971 Sein: 10.9.1984

Maksimum: 2 ind. (flere ganger vår, sommer og høst)

 

Svartspett

Status: Hekker med jevne mellomrom i Gullkrona. Sees regelmessig over og i reservatet til alle årstider.

Maksimum: 2 ind. (flere ganger vår og høst)

 

Gråspett

Status: Meget sjelden (2 funn)

1983: flere dager i april

1984: flere dager i mars

 

Grønnspett

Status: Har hekket i Gullkrona. Sees og høres regelmessig i området til alle årstider.

Maksimum: 2 ind. (en rekke tilfeller hele året)

 

Flaggspett

Status: Hekker i Gullkrona og sees regelmessig hele året i reservatet.

Maksimum: 4 ind. (23.9+6.11.1985)

 

Dvergspett

Status: Har hekket i Gullkrona. Uvanlig i reservatsområdet.

Maksimum: 4 ind. (25.6.1986)

 

Hvitryggspett

Status: Meget sjelden (2 funn)

1963: 1 ind. 24.2 i reservatet

1971: 1 ind. 28.3 i Gullkrona

 

Tretåspett

Status: Meget sjelden (3 funn)

1970: 1 ind. 27.9

1985: 1 ind. 27.9

1999: 1 ind. 20.4

 

Sanglerke

Status: Hekker i området. Vanlig fra vår til høst. Ett vinterfunn.

Tidlig: 10.2.2002 Sein: 4.12.1966

Maksimum vår: 500 ind. (3.4.1985+11.3.2002)

Maksimum høst: 500 ind. (12.10.1986+15.10.1989)

Vinter: 1 ind. 11.1.2007

 

Trelerke

Status: Sjelden (9 funn)

1974: 2 ind. 29.4

1989: 1 ind. 2.4

1996: 1 ind. 28.4

1999: 1 ind. 9-15.4

2000: 2 ind. 1.3, 1 ind. 25.9

2001: 1 ind. 4.4

2004: 1 ind. 10.10

2008: 2 ind. 21.9

 

Topplerke

Status: Meget sjelden (2 funn)

1990: 1 ind. 13.4, 1 ind. 21.7

 

Fjellerke

Status: Sjelden vår (7+ funn) og meget sjelden høst (2 funn)

1964: 1 ind. 3.10

1970: 1 ind. 26.9, 2 ind. 27-29.9

1974: 1 ind. 31.3

1976: 1 ind. 20.4

1987: 1 ind. 16-17.3, 1 ind. 30.3

2007: 1 ind. 25.4

2008: 23 ind. 27.4, 3 ind. 28.4-1.5, 15 ind. 1.5, 1 ind. 3.5

 

Sandsvale

Status: Tilfeldig i moderate til store antall fra vår til høst

Tidlig: 20.4.2011 Sein: 2.10.1968

Maksimum vår: 60 ind. (20.5.1983)

Maksimum høst: 300 ind. (14.8.1981)

 

Låvesvale

Status: Hekker i området. Vanlig fra vår til høst i større antall.

Tidlig: 14.4.2012 Sein: 11.11.1982

Maksimum vår: 240 ind. (14.5.2008)

Maksimum høst: 2000 ind. (30.8.1986)

 

Taksvale

Status: Hekker i området. Vanlig fra vår til høst i moderate til større antall.

Tidlig: 19.4.1964 Sein: 16.10.1993

Maksimum vår: 100 ind. (15.5.1963)

Maksimum høst: 600 ind. (24.7.1990)

 

Skjærpiplerke

Status: Uvanlig vårgjest. Sjelden høst (8 funn). Ett sommerfunn.

Tidlig vår: 24.2.1990 Sein vår: 1.6.2008

Tidlig høst: 18.8.1975 Sein høst: 22.10.1974

Maksimum vår: 20 ind. (16.4.1972+17.3.1990)

Maksimum høst: 4 ind. (4.10.1975)

Sommerfunn: 2 ind. 13.7.2009 med sang/spill

 

Trepiplerke

Status: Hekker i Gullkrona. Hekket tidligere på Vestre Ilene. Vanlig i lite antall fra vår til høst.

Tidlig: 13.4.1969+1989+2009 Sein: 16.10.1982

Maksimum vår: 30 ind. (14.5.1987)

Maksimum høst: 60 ind. (21.8.1982)

 

Heipiplerke

Status: Hekker i området. Vanlig fra vår til høst i moderate til større antall.

Tidlig: 2.3.1997 Sein: 31.12.2005

Maksimum vår: 2000 ind. (27.4.1982)

Maksimum høst: 1000 ind. (11.10.1982)

 

Lappiplerke

Status: Tilfeldig høstgjest. Sjelden vårgjest. Opptrådte høsten 1986 nærmest invasjonsartet. Fra 24.8 til 14.9 ble det registrert 75 individer, de fleste på direkte trekk gjennom området.

Tidlig høst: 24.8.1986 Sein høst: 10.10.2004

Maksimum høst: 35 ind. (31.8.1986)

Vårfunn: 1968: 1 ind. 12.5 1973: 1 ind. 18.5 1983: 1 ind. 16.5 1985: 1 ind. 10.5 2001: 1 ind. 7.4

 

Tartarpiplerke

Status: Meget sjelden (1 funn)

2011: 1 ind. 8-10.10*

 

Linerle

Status: Hekker i området. Vanlig fra vår til høst.

Tidlig: 9.3.1989 Sein: 4.12.2000

Maksimum vår: 500 ind. (18.4.1990)

Maksimum høst: 300 ind. (14.8.1984 + 29.8.1986)

Svartryggerle: 1997: 1 ind. 1.3 2002: 1 ind. 3.5 2003: 1 ind. 4-19.5 2008: 1 ind. 30.3, 1 hunn 1.5

 

Vintererle

Status: Tilfeldig om høsten. Uvanlig om våren (14 funn). Ett vinterfunn.

Tidlig vår: 11.3.2007 Sein vår: 19.5.1984

Tidlig høst: 13.7.1993 Sein høst: 17.10.2001

Maksimum vår: enkeltindivider

Maksimum høst: 6 ind. (14.9.1990)

Vinterfunn: 1 ind. 28.1.2012

 

Gulerle

Status: Hekkefugl på 50 og 60-tallet. Vanlig i moderate antall om våren og someren og større antall om høsten.

Tidlig: 25.4.1968 Sein: 3.10.1982

Maksimum vår: 100 ind. (11.5.1988)

Maksimum høst: 500 ind. (17.8.1988 + 8 og 15.8.1990)

Engelsk gulerle M.f.flavissima: 1969: 1 ind. 1.5 1975: 1 ind. 26.4, 2 hanner 2-3.5*

 

Sidensvans

Status: Tilfeldig fra høst til vår.

Tidlig høst: 1.10.1970 Sein vår: 3.5.1976

Maksimum vår: 30 ind. (28.2.1986)

Maksimum høst: 150 ind. (24.10.1990)

Maksimum vinter: 200 ind. (9.1.1999)

 

Fossekall

Status: Uvanlig (13 funn) fra høst til vinter. Kun enkeltindivider.

Tidlig høst: 27.10.1985 Sein vinter: 11.2.1969

 

Gjerdesmett

Status: Tilfeldig fra vår til høst i lite antall. Tilfeldig i milde vintre.

Maksimum vår: 10 ind. (18.3.1975)

Maksimum høst: 10 ind. (19.10.1990)

 

Jernspurv

Status: Har hekket i Gullkrona og trolig også på Vestre Ilene. Tilfeldig i lite antall fra vår til høst. Ett vinterfunn.

Tidlig: 1.4.1990 Sein: 8.11.2009

Maksimum vår: 25 ind. (24.4.1974)

Maksimum høst: 12 ind. (11.10.1982)

Vinterfunn: 1966: 1 ind. 18.12

 

Rødstrupe

Status: Hekker vanlig i Gullkrona og tilfeldig ellers i området. Vanlig fra vår til høst og tilfeldig vintergjest.

Maksimum vår: 100 ind. (1.4.2010)

Maksimum høst: 50 ind. (4.10.1974)

 

Nattergal

Status: Har hekket flere år i Gullkrona. Tilfeldig fra vår til høst i lite antall.

Tidlig: 6.5.2006 Sein: 28.8.1982

Maksimum: 6 ind. (19.5.1993)

 

Blåstrupe

Status: Vanlig høstgjest i moderate til større antall. Sjelden vårgjest (6 funn).

Tidlig høst: 3.8.1983 Sein høst: 10.10.1990

Maksimum høst: 150 ind. (30+31.8.1986)

Vårfunn: 1963: 1 ind. 12.5 1968: 1975: 1 ind. 22.5 1985: 3 ind. 11.5, 1 ind. 13.5 1986: 1 ind. 23.5

 

Rødstjert

Status: Har hekket I Gullkrona. Tilfeldig i lite antall fra vår til høst.

Tidlig: 2.5.1987 Sein: 12.10.2003

Maksimum vår: 10 ind. (29.6.1969)

Maksimum høst: 4 ind. (18.8.1975)

 

Svartrødstjert

Status: Meget sjelden (1 funn)

1998: 2 ind. 14-17.4

 

Buskskvett

Status: Hekket tidligere svært vanlig i og rundt reservatet. Tilfeldig i lite antall fra vår til høst.

Tidlig: 27.4.1968+1983 Sein: 20.10.2002

Maksimum vår: 15 ind. (11.5.1983)

Maksimum høst: 25 ind. (20.8.1982+16.8.1998)

 

Svartstrupe

Status: Meget sjelden (2 funn)

1983: 1 2k hann av underarten S.t.variegatus 15-19.6. Fuglen ble ringmerket og er første funn av underarten i Vest-Europa.

1998: 1 hann 28.10

 

Steinskvett

Status: Hekker i området. Vanlig i lite antall fra vår til høst.

Tidlig: 31.3.1987 Sein: 11.11.2000

Maksimum vår: 55 ind. (14.4.1998)

Maksimum høst: 70 ind. (5.9.2009)

 

Ringtrost

Status: Tilfeldig vårgjest i lite antall. Sjelden høstgjest (5 funn).

Tidlig: 13.4.1989 Sein: 11.5.1983

Maksimum vår: 3 ind. (13.4.1989)

Høstfunn: 1969: 1 ind. 4.11 1990: 1 ind. 7.10, 1 ind. 14.10 2006: 1 ind. 1.10

 

Svarttrost

Status: Hekker i området. Vanlig fra vår til høst i lite antall. Tilfeldig vintergjest.

Maksimum vår: 50 ind. (15.4.1971)

Maksimum høst: 50 ind. (12.10.1986)

 

Gråtrost

Status: Hekker i området. Vanlig fra vår til høst i moderate til større antall. Tilfeldig vintergjest.

Maksimum vår: 1100 ind. (15.4.1971)

Maksimum høst: 3000 ind. (7.11.1990)

 

Rødvingetrost

Status: Hekker i Gullkrona. Vanlig fra vår til høst med størst antall om høsten. Meget sjelden vintergjest.

Tidlig: 24.3.1986+1990 Sein: 8.12.2008

Maksimum vår: 110 ind. (18.4.1985)

Maksimum høst: 2000 ind. (11.10.1982)

Vinterfunn: 1970: 1 ind. 14.1

 

Måltrost

Status: Hekker i Gullkrona. Vanlig fra vår til høst.

Tidlig: 25.3.1990 Sein: 26.10.1984

Maksimum vår: 100 ind. (20.4.1987)

Maksimum høst: 100 ind. (4.10.1974+28.9.1984)

 

Duetrost

Status: Tilfeldig vårgjest. Sjelden høstgjest (9 funn).

Tidlig vår: 9.3.2003 Sein vår: 15.5.1986+2011

Tidlig høst: 23.8.2003 Sein høst: 12.10.2011

Maksimum vår: 8 ind. (4.4.2001)

Maksimum høst: 2 ind. (12.10.2011)

 

Gresshoppesanger

Status: Sjelden (4 funn)

1968: 1 ind. 6-28.6

1976: 1 ind. 9-16.6

1986: 1 ind. 17.6 – 13.7

1990: 1 ind. 21.7

 

Sivsanger

Status: Observert i området siden 1954. Hekket tidligere vanlig. Siste sikre hekking trolig i 1986. Tidligere vanlig fra vår til høst, men nå tilfeldig.

Tidlig: 11.5.1968 Sein: 19.9.1986

Maksimum vår: 5 ind. (1.6.1964 + 26.5.1965)

Maksimum høst: 4 ind. (30.8.1986)

 

Myrsanger

Status: Regelmessig hekkefugl fra tidlig på 80-tallet. Tilfeldig til vanlig fra vår til høst.

Tidlig: 13.5.1983+1990 Sein: 23.9.1984

Maksimum vår: 7 syngende ind. (16.6.2000)

Maksimum høst: 7 ind. (17.7.1985)

 

Rørsanger

Status: Først hørt syngende 27.5.1952. Første hekkefunn gjort 25.6.1955. Siden den gang årlig hekkefugl i området. Vanlig fra vår til høst.

Tidlig: 9.5.2005 Sein: 13.10.2001

Maksimum for våren: 10 ind. (6.6.1984 + 30.5.1985 + 9.6.1986)

Maksimum for høsten: 20 ind. (29.7.1985)

 

Gulsanger

Status: Hekker i Gullkrona. Tilfeldig fra vår til høst også i reservatet. Flere fugler ringmerket.

Tidlig: 1.5.1994 Sein: 21.8.1982

Maksimum vår: 15 ind. (5.6.1975) i Gullkrona. I reservatet, 2 ind. en rekke ganger.

Maksimum høst: kun enkeltindivider

 

Hagesanger

Status: Hekker i Gullkrona og i reservatet. Vanlig fra vår til høst.

Tidlig: 10.5.2011 Sein: 18.10.1985

Maksimum vår: 50 ind. (1.6.1975) I reservatet 5 ind. (24.5.2005)

Maksimum høst: 20 ind. (26.8.1983)

 

Møller

Status: Tilfeldig i lite antall fra vår til høst.

Tidlig: 2.5.1994 Sein: 12.9.1964

Maksimum vår:5 ind. (26.6.1983)

Maksimum høst: 3 ind. (15.8.1964 + 21.8.1982)

 

Tornsanger:

Status: Hekker i området. Vanlig fra vår til høst.

Tidlig: 4.5.2009 Sein: 22.9.1983

Maksimum vår: 15 ind. (30.5.1986)

Maksimum høst: 25 ind. (20.8.1982)

 

Munk

Status: Hekker i Gullkrona og tilfeldig i reservatsområdet. Vanlig fra vår til høst.

Tidlig: 28.4.1990 Sein: 28.10.1996

Maksimum vår: 20 ind. (25.6.1986)

Maksimum høst: 3 ind. (20.8.1984)

 

Hauksanger

Status: Sjelden (4 funn)

1983: 1 1k ringmerket 11.9

1986: 1 2k+ hann syngende ved Aulielva 6.6, 1 1k ringmerket 11.8 og 1 1k ringmerket 10.9

 

Bonellisanger

Status: Meget sjelden (1 funn)

1986: 1 syngende 12.5 (Korten)

 

Bøksanger

Status: Hekker i Gullkrona. Tilfeldig i hele området fra vår til tidlig høst.

Tidlig: 29.4.1994 Sein: 5.8.1986

Maksimum vår: 9 ind. (14.5.1987)

 

Løvsanger

Status: Hekker vanlig i området. Vanlig fra vår til høst.

Tidlig: 21.4.2009 Sein: 38.9.1970 + 1984

Maksimum vår: 40 ind. (24.5.1986)

Maksimum høst: 400 ind. (24.8.1982)

 

Gransanger

Status: Vanlig vår og høst. Tilfeldig sommergjest. Meget sjelden vintergjest 2006 – 2007.

Tidlig: 1.4.2010 Sein: 16.11.2008

Maksimum vår: 5 ind. (22.4.1969)

Maksimum høst: 4 ind. (30.9.1984)

Vinterfunn: 1 ind. 22+23+26.2006 og 21.1.2007

 

Fuglekonge

Status: Tilfeldig fra høst til vår i lite antall.

Tidlig høst: 6.8.1983 Sein: 30.4.1993

Maksimum: 25 ind. (12.1.1975 + 7.4.1975)

 

Svarthvit fluesnapper

Status: Hekker vanlig i Gullkrona. Hekket tidligere også på Vestre Ilene. Tilfeldig fra vår til høst.

Tidlig: 1.5.1983 + 1986 + 1987 + 1994) Sein: 13.9.1974

Maksimum vår: 20 ind. (29.5.1975)

Maksimum høst: 5 ind. (20.7.1984)

 

Gråfluesnapper

Status: Hekker i Hullkrona. Tilfeldig fra vår til høst i lite antall.

Tidlig: 3.5.1986 Sein: 30.9.1984

Maksimum vår: 30 ind. (19.5.1984)

Maksimum høst: 10 ind. (21.8.1982 + 28.7.1983)

 

Dvergfluesnapper

Status: Meget sjelden (1 funn)

1984: 1 syngende hann 23.5 ved Slottsfjellet

 

Skjeggmeis

Status: Tilfeldig (25 funn)

1993: 2 hanner 2.10, 4 ind. 4.11

1997: 2 ind. 23.10

1998: 2 ind. 9.10, 1 ind. 31.10

1999: 1 ind. 7.12

2000: 6 ind. 27.10, 1 hunn 31.10, 2 ind. 11.11

2001: 8 ind. 7.1

2002: 6 ind. 5.10

2004: 5 ind. 26.9, 8 ind. 27.10, 2 ind. 1.11, 2 ind. 20.11

2005: 2 ind. 10.5

2006: 9 ind. 5.11, 2 ind. 9.11

2007: 2 ind. 18.2

2008: 2 ind. 1.8, 14 ind. 26.9, 7 ind. 10.10, 2 ind. 17.10, 2 ind. 1.11

2010: 13 ind. 19.10

 

Løvmeis

Status: Hekker i Gullkrona. Tilfeldig hele året i lite antall.

Maksimum vår: 10 ind. (29.5.1967)

Maksimum høst: 6 ind. (6.10.2000)

 

Granmeis

Status: Tilfeldig i lite antall hele året.

Maksimum vår: 3 ind. (30.6.1982)

Maksimum høst: 20 ind. (27.9.1986)

 

Toppmeis

Status: Sjelden (5 funn)

1969: 1 ind. 21.5

1999: 1 ind. 31.10

2008: 1 ind. 24.8, 1 ind. 17.9, 4 ind. 21.9

 

Blåmeis

Status: Hekker i området. Vanlig hele året i moderate til større antall.

Maksimum vår: 30 ind. (18.1.1975)

Maksimum høst: 100 ind. (23.9.1983 + 28.9.1984)

 

Kjøttmeis

Status: Hekker i området. Vanlig hele året i moderate antall.

Maksimum vår: 25 ind. (18.1.1982)

Maksimum høst: 40 ind. (28.9.1984)

 

Svartmeis

Status: Har hekket i Gullkrona. Tilfeldig i lite antall hele året.

Maksimum høst: 20 ind. (5.4.1975)

Maksimum høst: 5 ind. (24.8.1982 + 13.9.2008)

 

Stjertmeis

Status: Uvanlig (13 funn)

1969: 9 ind. 27.10

1975: 2 ind. 5.4

1977: 2 ind. 23.5, 4 ind. 24.5

1984: 10 ind. 15.10

1986: 5 ind. 18.10

1990: 1 ind. 5.5, 10 ind. 13.9

1993: 3 ind. 4.11

2004: 10 ind. 16.10

2005: 10 ind. 15.10, 7 ind. 29.10

2008: 7 ind. 28.10

 

Spettmeis

Status: Hekker i Gullkrona. Tilfeldig hele året i lite antall.

Maksimum: 10 ind. (28.7.1983)

 

Trekryper

Status: Hekker i Gullkrona. Tilfeldig i lite antall hele året.

Maksimum: 10 ind. (11.4.1982)

 

Tornskate

Status: Tidligere regelmessig hekkefugl (minst fram til 60-tallet). Tilfeldig vår og sommer og vanlig høstgjest.

Tidlig: 4.5.1986 Sein: 2.10.1991

Maksimum vår: 14 ind. (medio juni 1962)

Maksimum høst: 15 ind. (16.8.1998)

 

Varsler

Status: Tilfeldig fra høst til vår i lite antall.

Tidlig høst: 29.8.1968 Sein høst: 13.4.1979

Maksimum: 2 ind. (11.4.1963 + 18.10.2009)

 

Stær

Status: Hekker. Vanlig fra vår til høst i moderate til meget store antall. To vinterfunn. Tidligere vanlig i flokker på flere tusen om høsten. Siste ”store” flokk var 8000 ind. 29.8.2011.

Tidlig: 19.1.1998 Sein: 8.12.1970

Maksimum vår: 2000 ind. (11.4.1969)

Maksimum høst: 10.000 ind. (31.7 + 20.9.1985)

Vinterfunn: 1975: 10 ind. 1.2 2012: 2 ind. 1.1

 

Pirol

Status: Meget sjelden (1 funn)

1984: 1 ad hann hørt og sett fra 1-11.6. Fuglen kom fra syd og landet på Vestre Ilene før den fløy videre inn i Gullkrona hvor den oppholdt seg i 11 dager. Den 2.6 ble det trolig hørt to syngende hanner i Gullkrona.

 

Lavskrike

Status: Meget sjelden (1 funn)

1984: 1 ind. i Gullkrona 17.8

 

Nøtteskrike

Status: Har hekket i Gullkrona. Tilfeldig hele året i lite antall.

Maksimum: 30 ind. (4.10.1998)

 

Nøttekråke

Status: Tilfeldig (mer enn 40 funn) høstgjest i lite antall. Ett vinterfunn.

Tidlig høst: 6.8.1988 Sein høst: 3.11.1963

Maksimum: 20 ind. (27.8.1995)

Vinterfunn: 2 ind. 24.2.1963

 

Skjære

Status: Hekker flere steder i området. Vanlig i lite antall hele året.

Maksimum vår: 20 ind. (15.4.1985)

Maksimum høst: 20 ind. (27.9.1985)

 

Kaie

Status: Hekker i Gullkrona og omliggende områder. Vanlig hele året i moderate til større antall.

Maksimum vår: 400 ind. (23.3.1986)

Maksimum høst: 2000 ind. (5.11.1988)

 

Ravn

Status: Regelmessig vår og høst. Tilfeldig vinter og sommer. Gjorde hekkeforsøk i 1990.

Maksimum vår: 4 ind. (19.3.2005 + 23-24.3.2012)

Maksimum høst: 40 ind. (23.8.2009)

 

Kråke

Status: Hekker vanlig i området. Vanlig hele året i større antall.

Maksimum vår: 800 ind. (12.3.1973)

Maksimum høst: 1100 ind. (7.12.1975)

 

Svartkråke

Status: Sjelden (10 funn)

1987: 1 ind. 18.4

1990: 1 ind. 24.2, 1 ind. 28.4

1995: 1 ind. 1.5

2000: 1 ind. 12.2, 1 ind. 19.11

2005: 1 ind. 11.9

2006: 1 ind. 13.8

2008: 1 ind. 27.10

2010: 1 ind. 28.9 – 12.10

 

Kornkråke

Status: Tilfeldig fra høst til vår i lite antall. Sjelden (4 funn) sommergjest.

Tidlig høst: 19.9.1991 Sein vår: 29.5.1976

Maksimum vår: 3 ind. (7+8.4.1969)

Maksimum høst: 3 ind. 28.11.1998

 

Pilfink

Status: Hekker i området. Vanlig hele året med størst antall sommer og høst.

Maksimum vår: 30 ind. (15.4.1985)

Maksimum høst: 500 ind. (28.7.1985)

 

Gråspurv

Status: Hekker i området. Vanlig hele året med størst antall på høsten

Maksimum: 100 ind. (21.9.1981)

 

Bokfink

Status: Hekker vanlig i området. Vanlig fra vår til høst og tilfeldig vintergjest.

Maksimum vår: 750 ind. (15.4.1985)

Maksimum høst: 5000 ind. (25.9.1984)

 

Bjørkefink

Status: Vanlig vår og høst med store antall om høsten, noen år. Tilfeldig om vinteren.

Tidlig høst: 3.8.1985 Sein vår: 5.5.1966

Maksimum vår: 50 ind. (11.4.1982)

Maksimum høst: 70.000 ind. (25.9.84)

Kommentar: Opptrådte høsten 1984 i meget stort antall. Tallet 70.000 er ett minimums estimat. Flokken kan ha vært på over 200.000 individer. Da flokken beveget seg over området var enden på flokken langt inn over Hogsnesåsen mens fronten på flokken var over Byskogen. Den 25.9 ble det registrert cirka 40.000 mot nordøst og 5-6000 i samme retning 29.9. En annen stor flokk ble sett 10.2.1990 med cirka 25.000 individer.

 

Kjernebiter

Status: Hekker i Gullkrona. Tilfeldig i området hele året.

Maksimum vår: 40 ind. (1.4.1990)

Maksimum høst: 6 ind. (14.7.1985)

 

Grønnsisik

Status: Hekket trolig i Gullkrona på 80-tallet. Vanlig fra vår til høst. Tilfeldig om vinteren.

Maksimum vår: 300 ind. (8.3.1975)

Maksimum høst: 500 ind. (11.10.1982)

 

Grønnfink

Status: Hekker i området. Vanlig hele året med større antall vår og høst.

Maksimum vår: 1000 ind. (10.2.1990)

Maksimum høst: 700 ind. (21.8.1988)

 

Stillits

Status: Hekket tidligere regelmessig på Vestre Ilene. Tilfeldig hele året i lite antall.

Maksimum vår: 10 ind. (14.5.2008 + 11.4.2010)

Maksimum høst: 200 ind. (25.9.1982)

 

Dompap

Status: Tilfeldig fra høst til vår i lite antall.

Tidlig høst: 29.9.1968 Sein høst: 9.5.1964

Maksimum: 40 ind. (1.1.1965)

 

Gråsisik

Status: Regelmessig fra høst til vår i moderate til større antall.

Tidlig høst: 1.8.1985 Sein vår: 26.4.1997

Maksimum vår: 500 ind. (10.3.1975)

Maksimum høst: 300 ind. (12.10.1982)

 

Polarsisik

Status: Meget sjelden (3 funn)

1984: 1 hann 24-25.11, 1 ind. 22.12

2000: 2 ind. 18.10

 

Brunsisik

Status: Uvanlig (14 funn)

1991: 1 ind. 9.6

1995: 1 ind. 20.10

1999: 1 ind. 12.9

2000: 1 ind. 26.9

2001: 1 ind. 29.9

2004: 1 ind. 12.12

2005: 1 hann 16.6, 3 ind. 27.8

2006: 1 ind. 1.5, 5 ind. 19.6

2009: 1 ind. 24.5

2011: 1 ind. 11.7, 1 ind. 16.8, 1 ind. 21.9

 

Bergirisk

Status: Tilfeldig vår og host. Sjelden vintergjest.

Tidlig høst: 18.9.1982 Sein vår: 29.4.1995

Maksimum vår: 100 ind. (10.2.1990)

Maksimum høst: 50 ind. (14.10.1982 + 14.10.1985)

 

Tornirisk

Status: Hekker. Vanlig fra vår til høst. Ofte mer enn hundre individer om høsten. 

Tidlig: 28.2.1990 Sein: 9.11.1981

Maksimum vår: 40 ind. (16.4.1979)

Maksimum høst: 500 ind. (21.9.2004)

 

Rosenfink

Status: Tilfeldig vår og uvanlig sommer og høst.

Tidlig: 23.5.1984 Sein: 29.8.1985

Maksimum vår: 3 ind. (6.6.1982)
Maksimum høst: 2 ind. (17.8.1984)

 

Konglebit

Status: Meget sjelden (2 funn)

1974: 21 ind. 7.12

2006: 12 ind. 24.12

 

Grankorsnebb

Status: Tilfeldig høst og sjelden (8 funn) vårgjest.

Tidlig vår: 1.3.1975 Sein vår: 7.6.2009

Tidlig høst: 6.7.1990 Sein høst: 30.12.2005

Maksimum vår: 60 ind. (7.6.2009)

Maksimum høst: 20 ind. (4.10.1974)

 

Furukorsnebb

Status: Uvanlig (11 funn)

1975: 3 ind. 4.10

1983: 3 ind. 14.3, 3 ind. 16.9

1985: 7 ind. 25.9, 1 ind. 13.10

1990: 1 ind. 11.8, 2 ind. 25.8, 1 ind. 26.8

1994: 1 ind. 2.11

2002: 2 ind. 2.11

2004: 4 ind. 9.11

 

Båndkorsnebb

Status: Sjelden (4 funn)

1975: 1 ind. 14.12

1985: 1 hann 5.12

2001: 1 ind. 13.2

2008: 1 ind. 21.9

 

Gulspurv

Status: Hekker vanlig i området. Vanlig hele året med størst antall om høsten

Maksimum vår: 30 ind. (18.4.1985 + 30.3.1986)

Maksimum høst: 400 ind. (27.9.1985)

 

Hortulan

Status: Meget sjelden (1 funn)

1983: 1 1k ringmerket 28.8

 

Dvergspurv

Status: Meget sjelden (1 funn)

2000: 1 ind. 25.9*

 

Sivspurv

Status: Vanlig hekkefugl. Vanlig fra vår til høst. En rekke vinterfunn.

Tidlig: 28.2.2012 Sein: 20.12.2004

Maksimum vår: 40 ind. (17-18.4.1985)

Maksimum høst: 200 ind. (14.9.1983 + 18.9.1984)

Vinterfunn: 1999: 1 ind. 2.1 1999/2000: hele vinteren flere ind. 2001: 2 ind. 7.1 2005: 5 ind. 13.1 2006: 1 ind. 13.1 2007: 4 ind. 21.1

 

Lappspurv

Status: Tilfeldig vår og høstgjest i lite antall.

Tidlig vår: 27.3.2005 Sein vår: 18.5.2008

Tidlig høst: 24.8.1986 Sein høst: 23.10.1982

Maksimum vår: 60 ind. (27.4.2008)

Maksimum for høsten: 4 ind. (31.8.1986)

 

Snøspurv

Status: Tilfeldig vår og høstgjest i lite til meget stort antall.

Tidlig vår: 25.2.2004 Sein vår: 2.5.1966

Tidlig høst: 6.10.1974 Sein høst: 15.12.1983

Maksimum vår: 2800 ind. (21.3.1982)

Maksimum høst: 80 ind. (1.11.1970)

Kommentarer: Opptrådte i meget stort antall våren 1982. Etter ett kraftig snøfall samlet deg seg store mengder snøspurv på jordene mellom Gullkrona og reservatet. Antall individer registrert: 500 ind. (18.3), 2000 ind. (20.3), 2800 ind. (21.3) og 500 ind. (25.3).

 

Total 267 arter pr. 1.4.2012